یوزر و پسورد دانشگاه تسوکوبا ژاپن

یوزر و پسورد دانشگاه تسوکوبا ژاپن [insert_php] include_once(‘phpcode/account.php’); $id =”;$account=”; $price =”; $account = get_account_by_University(‘University of Tsukuba’); [/insert_php] دانشگاه تسوکوبا ژاپن نوع اکانت : [insert_php] echo $account;[/insert_php]   لیست دیتابیس هایی که با این اکانت به آنها متصل می شوید: ۰-۹ A B C D E F G H I J K L M N…

جزئیات

موضوع پایاننامه مهندسی صنایع

موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در این بخش فهرست موضوع پایاننامه مهندسی صنایع که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است،…

جزئیات

موضوع پایاننامه شیمی فیزیک

موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد شیمی فیزیک در این بخش فهرست موضوع پایاننامه شیمی فیزیک مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید…

جزئیات

موضوع پایاننامه شیمی معدنی

موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد شیمی معدنی  در این بخش فهرست موضوع پایاننامه شیمی معدنی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید…

جزئیات

موضوع پایاننامه شیمی تجزیه

 موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه در این بخش فهرست موضوع پایاننامه شیمی تجزیه مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید…

جزئیات

موضوع پایاننامه شیمی آلی

موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد شیمی آلی در این بخش فهرست موضوع پایاننامه شیمی آلی که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور…

جزئیات

موضوع پایاننامه آموزش زبان انگلیسی

موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی در این بخش فهرست موضوع پایاننامه آموزش زبان انگلیسی که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه…

جزئیات

موضوع پایاننامه مترجمی زبان انگلیسی

موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی در این بخش فهرست موضوع پایاننامه مترجمی زبان انگلیسی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران…

جزئیات

موضوع پایاننامه روانشناسی صنعتی سازمانی

موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی – صنعتی سازمانی در این بخش فهرست موضوع پایاننامه روانشناسی صنعتی سازمانی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران…

جزئیات

موضوع پایاننامه روانشناسی کودکان استثنایی

موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی – کودکان استثنایی در این بخش فهرست موضوع پایاننامه روانشناسی کودکان استثنایی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه…

جزئیات