فریدون در متون اوستایی، پهلوی و شاهنامه

فریدون در متون اوستایی، پهلوی و شاهنامه فصل اول: مقدمه ۱-۱- اهميت و ضرورت پژوهش ۳ ۱-۲- تحلیل درباره واژه ی اسطوره ۳ ۱-۳-اهداف تحقیق ۵ ۱-۴-پیشینه تحقیق ۶ ۱-۵-روش تحقیق ۷ فصل دوم: فریدون در متون اوستایی ۲-۱- تعریف واژه ۱۰ ۲-۲- زادگاه ۱۳ ۲-۳- هوم ۱۵ ۲-۴- اژدهاکشی ۱۶ ۲-۵-فره کیانی ۲۱ ۲-۶-طبابت…

جزئیات

نمونه پایاننامه زبان فرانسه

نمونه پایاننامه زبان فرانسه نمونه پایاننامه موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پایاننامه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند…

جزئیات

نمونه پایاننامه مترجمی زبان فرانسوی

نمونه پایاننامه مترجمی زبان فرانسوی Les facteurs du choc culturel dans les méthodes basées sur l’approche communicative, enseignées dans les instituts de langue Chapitre I : Introduction……………….………………………..………۱ I.1 Généralité……………………………………….…..…….…۱ I.2 Problématique………………………………………..……….۵ I.3 But de la recherche…………………………….…………….۷ I.4 Questions de la recherche…………………….………………۸ I.5 Importance de la recherche………………….………….……..۹ I.6 Définition des mots-clés…………………….……..………….۹ Chapitre II : Cadre théorique…………………………………….……۱۱…

جزئیات

نمونه پایاننامه مترجمی زبان انگلیسی

نمونه پایاننامه مترجمی زبان انگلیسی Table of Figures viii List of Abbreviations ix Abstract 1 Chapter One: Introduction ۱-۱ General Overview 3 ۱-۲ Statement of the problem 4 ۱-۳ Purpose of the study 5 ۱-۴ Theoretical Framework of the Study 6 ۱-۵ Research questions 6 ۱-۶ Research Hypotheses 7 ۱-۷ Significance of the Study 7…

جزئیات

نمونه پایاننامه آموزش زبان انگلیسی

نمونه پایاننامه آموزش زبان انگلیسی Chapter One: Introduction ۱.۱ Preliminary ………………………………………………………………………………………..1 ۱.۲. Statement of the Problem…………………………………………………………………….17 ۱.۳. Research Questions………………………………………………………… ۱۸ ۱.۴. Significance of the Study………………………………………………….. .۱۹ ۱.۵. Definition of Key Terms ……………………………………………………۲۰ ۱.۵.۱. Lexical Bundles……………………………………………………….۲۰ ۱.۵.۲. Fluency………………………………………………………………..۲۰ ۱.۵.۳. Voice………………………………………………………………….۲۱ ۱.۵.۴. Holistic Scoring……………………………………………………….۲۱ ۱.۶. Online of the Thesis…………………………………………………………۲۱ Chapter Two: Literature Review ۲.۱. Overview ……………………………………………………………………………………………22 ۲.۲.…

جزئیات

نمونه پایاننامه زبان انگلیسی

نمونه پایاننامه زبان انگلیسی نمونه پایاننامه موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پایاننامه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند…

جزئیات

نمونه پایاننامه ادبیات زبان انگلیسی

نمونه پایاننامه ادبیات زبان انگلیسی Chapter one: Introduction ۱.۰ Introduction 2 ۱.۱ Preliminaries 2 ۱.۱.۱Vocabulary and summary writing 3 ۱.۱.۱.۱ Breadth of vocabulary 4 ۱.۱.۱.۲ Depth of vocabulary 5 ۱.۱.۲ L2 Proficiency and summary writing 6 ۱.۱.۳ Reading comprehension and summary writing 7 ۱.۱.۴ Genre of the text (text type) & summary writing 9 ۱.۲…

جزئیات

نمونه پایاننامه ادیان و عرفان تطبیقی

نمونه پایاننامه ادیان و عرفان تطبیقی نمونه پایاننامه موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پایاننامه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد،…

جزئیات

معرفت شناسي از ديدگاه ابن عربي

معرفت شناسي از ديدگاه ابن عربي فصل اول: كليات طرح معرفي موضوع ۲ ۱-۱ اهمیت تحقیق و ضرورت تحقیق ۲ ۱-۲ هدف تحقيق ۳ ۱-۳ روش تحقيق ۳ ۱-۴روش تحقیق در معرفت شناسی ۳ ۱-۵ قلمرو تحقيق ۴ ۱-۶ سوال مورد تحقيق ۴ ۱-۷ تعريف واژگان ۵ ۱-۸ پيشينه تحقيق ۵ ۱-۹ هدف تحقيق ۵…

جزئیات

نمونه پایاننامه ادبيات محض

نمونه پایاننامه ادبيات محض چکيده فصل اول: مقدمه ۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۴ ۱-۲-فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………۵ ۱-۳- اهداف پژوهش ۵ ۱-۴- پيشينه پژوهش ۵ ۱-۵- روش و مراحل پژوهش ۷ فصل دوم: (آشنايي با شيخ عطار و آثار او) ۲-۱- زندگي نامه عطار ۸ ۲-۲- معرفي منطق الطير ۱۱ ۲-۳-معرفی مصیبت نامه ۱۲ ۲-۴- معرفي اسرارنامه ۱۵ ۲-۵- اوضاع خراسان ونيشابور…

جزئیات